Opće informacije o Medicinskom fakultetu u Sarajevu

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu osnovan je 1944. godine, a kontinuitet rada je uspostavljen 1946. godine. Do sada je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu diplomiralo 7745 (28. februar 2009. godine) studenata i steklo stručni naziv ''doktor medicine''. Na Fakultetu trenutno studira 1332 studenata od kojih je 150 stranih državljana.

Diplomirane studente ovog Fakulteta krasi izuzetno visoki kvalitet znanja, vještina i umjeća, a koji su oduvijek na ovim prostorima činili temelj funkcije i organizacije sistema zdravstvene zaštite. Pored toga, svršenici ovog Fakulteta su i svojim značajnim dometima trasirali i održali tokove medicinske nauke i struke u BiH.

Medicinski fakultet je javna visokoškolska ustanova Kantona Sarajevo, koja obavlja djelatnost visokog obrazovanja, naučnoistraživačku i zdravstvenu djelatnost.

Nastavni, naučno-nastavni i naučno-istraživački rad se organizuje kao:

 • dodiplomski studij
 • postdiplomskih studij
 • specijalistički studij
 • usavršavanje u domenu kontunirane medicinske edukacije

U okviru nastave i naučno-nastavne djelatnosti Fakultet organizuje i realizuje:

 • nastavni rad za stjecanje visoke stručne spreme
 • nastavni rad za stjecanje naučnog stepena magistra, odnosno stručnog stepena specijaliste,
 • nastavni rad za stjecanje naučnog stepena doktora medicine
 • stalne i povremene oblike stručnog usavršavanja
 • naučno-istraživački rad radi unapređenja naučnih disciplina u okviru nastavnih predmeta dodiplomskog i postdiplomskog studija,
 • u cilju unapređenja nastavne djelatnosti izdaje udžbenike, monografije i druge publikacije.

U okviru zdravstvene i naučno-istraživačke djelatnosti Fakultet organizuje i realizuje:

 • usluge iz mikrobiološke, virusološke dijagnostike,
 • usluge iz patološke, patohistološke i imunohistohemijske dijagnostike,
 • usluge iz dijagnostike u oblasti neonatalne i humane genetike,
 • usluge iz oblasti sudske medicine i forenzičke toksikologije,
 • usluge iz oblasti farmakološko-toksikoloških analiza, te
 • naučnoistraživački laboratorijski rad u navedenim laboratorijama i kabinetima iz oblasti fundamentalnih kliničkih i epidemioloških istraživanja.

Organizacija Fakulteta

Fakultet ostvaruje zadatke iz nastavnog, naučno-istraživačkog i zdravstvenog rada preko katedri, instituta, centara i verificiranih nastavnih baza Fakulteta. Osnovna organizaciona jedinica za nastavno-naučni rad je katedra.

U skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj djelatnosti i Zakonom o zdravstvu u okviru Fakulteta postoje instituti koji osim nastavne djelatnosti obavljaju poslove naučno-istraživačke i zdravstvene djelatnosti.

Nastavne baze Medicinskog fakulteta u Sarajevu su zdravstvene ustanove, koje ispunjavaju prostorne, tehnološke i kadrovske standarde neophodne za realizaciju nastavno-naučnog procesa Fakulteta.

Kao prvi medicinski fakultet u BiH i četvrti medicinski fakultet u bivšoj Jugoslaviji učestvovao je u osnivanju i razvoju medicinskih fakulteta u Tuzli i Banjoj Luci, a kadrovi Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu su pomogli u osnivanju i radu medicinskih fakulteta u Mostaru i Foči. Težnja je da se ta saradnja nastavi i unaprijedi.

Saradnja sa medicinskim fakultetima u centralnoj i jugoistočnoj Europi, odnosno u svijetu, uvijek je prisutna. Danas se posebno intenzivira, a u cilju stvaranja uslova za moderne tokove transfera informacija i znanja, kako u procesu edukacije tako i u ostalim aktivnostima primjerenim zdravstvenim fakultetima.