MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU
CENTAR ZA GENETIKU

Centar za humanu genetiku osnovan je 1984. godine. Osnovna djelatnost Centra u to vrijeme je bila postnatalna citogenetička dijagnostika - analiza kariotipa u uzorcima periferne krvi.

Od osnutka do danas, posebno u zadnjih nekoliko godina, postignut je izuzetan napredak i proširen djelokrug rada Centra.
Kao rezultat permanentnog zalaganja i educiranja uposlenika i saradnika Centra uvedene su i optimizirane savremene metode i postupci klasične i molekularne (cito)genetike. Posebno je neophodno istaći doprinos u modernizaciji i osavremenjavanju Centra mladih entuzijasta – saradnika Centra s drugih katedri Fakulteta. Oni su, uz izvršavanje svojih već postojećih radnih zadataka, uveli primjenu metoda koje omogućavaju analizu nukleinskih kiselina i proteina, čime su stečeni uslovi za osnivanje nove laboratorije. Izuzetna zasluga za uspostavljanje neophodne infrastrukture pripada rukovodstvu Medicinskog fakulteta i Dekanu fakulteta.

Danas u Centru za genetiku postoje dvije laboratorije:
- Laboratorij za citogenetiku
- Laboratorij za molekularnu medicinu