Konkurs za izbor rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2016-2020. godine

Na osnovu člana 16. stav (2) i člana 18. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 59/07 i 59/09), člana 119. stav (2) tačka h) i člana 121. Zakona o visokom obrazovanju -  Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15), člana 56. stav (1) tačka h) i čl. 62, 63. i 64. Statuta Univerziteta u Sarajevu, a u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-2134/16 od 30. 03. 2016. godine, Univerzitet u Sarajevu raspisuje

K O N K U R S
za izbor rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2016-2020. godine

Opširnije...