mf.unsa.ba

Login (Prijava)  |  Web mail  |  Kontakt  |  Site map  |  united-kingdom-great-britain-flag-16-x-16-icon-image-picture

OGLASI I ODNOSI SA JAVNOŠĆU

Konačna rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit 08.07. 2014. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Ispis
Upis
Utorak, 15 JULY 2014 17:04

 

Preuzmi konačnu rang listu kandidata koji su polagali prijemni ispit ]

 
Konkurs za upis studenata na III ciklus studija – doktorski studij Ispis
Obavještenja
Srijeda, 09 JULY 2014 12:33

Na osnovu članova 74. i 78. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo br. 42/13-prečišćeni tekst), članova 23. do 30. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, člana 116. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na studijski program III (trećeg) ciklusa-doktorski studij Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu br.01-38-2088/13 od 26. 06. 2013. godine, Odluke Nastavno-naučnog vijeća br. 01-4-TK-2284/14 od 26. 05. 2014. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje javnog konkursa br. 01-38-2581/14 od 25. 06. 2014. godine, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, objavljuje

 KONKURS

Za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ pod naslovom BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini

 

[ Preuzmi konkurs sa upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ ]

 
Informacije uz konkurs za upis kandidata na doktoralni studij Ispis
Obavještenja
Srijeda, 09 JULY 2014 10:12

INFORMACIJA UZ KONKURS

ZA UPIS KANDIDATA NA DOKTORALNI STUDIJ 

Kompletan curriculum doktorskog studija „Biomedicina i zdravstvo“ može  se pogledati na web stranici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  http://www.mf.unsa.ba/doktorski-studij.html

Za kandidate magistre medicinskih nauka studij traje dvije godine. Kandidati magistri medicinskih nauka prikupljaju potrebne bodove kroz kontinuirani naučno-istraživački rad (objavljivanje naučnih, stručnih radova, učešće u naučno-istraživačkim projektima, boravak u naučnim institucijama u inozemstvu, saopštenja na kongresima ...) I  nemaju obavezu slušanja i polaganja nastavnih predmeta.

 


Stranica 2 od 8

Obavještenja za studente

Odbrana završnog rada: Kalabić Majda
Objavljeno: 16.07.2014
Odbrana završnog rada: Selimović Harun
Objavljeno: 16.07.2014
Odbrana završnog rada: Pindžo Arman
Objavljeno: 16.07.2014
Odbrana završnog rada: Brkić Medina
Objavljeno: 16.07.2014
Odbrana završnog rada: Pehlić Alena
Objavljeno: 16.07.2014
sve obavjesti...